Zásady zpracování osobních údajů

 

1. Úvod

1.1 Kapela Melodikum zastoupená společností SIMPLY THE SHOW s.r.o. (se sídlem se sídlem Kaprova 42/14, 110 01 Praha 1, IČ: 18047084) jakožto správce osobních údajů plně respektuje právo na soukromí svých klientů (dále také jen „subjekt údajů“) a s tím související práva, a proto přijala tyto zásady zpracování osobních údajů.

1.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů představují informace pro klienty o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany SIMPLY THE SHOW s.r.o., včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany SIMPLY THE SHOW s.r.o. (dále jen zastupující společnost).

1.3 Zastupující společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

2. Vymezení zpracovávaných osobních údajů

2.1 Zastupující společnost zpracovává zejména, nikoli však výlučně, tyto osobní údaje:

identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého nebo jiného pobytu, číslo OP, u fyzické osoby podnikatele název firmy, DIČ a IČO, sídlo, místo podnikání),
kontaktní údaje (klientem uvedená kontaktní či fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. jiný klientem poskytnutý kontaktní údaj),

2.2 Zastupující společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé údaje).

2.3 Zastupující společnost zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

3. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní tituly

3.1 SIMPLY THE SHOW s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů zejména, nikoli však výlučně, s účelem sjednání, dodání a poskytnutí a realizace objednané služby.
V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy a fakturaci dodaných služeb.

Identifikace klienta

V tomto případě zastupující společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, číslo OP, adresa bydliště / sídlo firmy, telefonní číslo, e-mailová adresa, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným e-mailem prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

 

4. Zabezpečení a přístup k osobním údajům

4.1 Zastupující společnost využívá všech nezbytných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech osobních údajů subjektů údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

4.2 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle zastupující společnosti a jejího týmu zpracovávány také externími partnery = subdodavateli objednaných služeb, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje subjektu údajů. SIMPLY THE SHOW s.r.o. pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

4.3 Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům klientů, jsou či v budoucnu mohou být zejména, nikoli však výlučně:

osoby, které pro zastupující společnost zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které zastupující společnost pro tyto služby využívá;
obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci společenských akcí;
advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek SIMPLY THE SHOW s.r.o.
4.4 Zastupující společnost je dále povinna některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, a to zejména orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním či občanskoprávním řízením.

 

5. Doba zpracovávání osobních údajů

5.1 SIMPLY THE SHOW s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

5.2 V případě plnění právních povinností zastupující společnost zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

5.3 V případě, SIMPLY THE SHOW s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, popř. do doby odvolání souhlasu subjektem údajů.

 

6. Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany zastupující společnosti

6.1 Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

  • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
  • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou SIMPLY THE SHOW s.r.o. zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů
  • právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
  • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
  • právo na opravu (právo požadovat, aby zastupující společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);
  • právo na výmaz (právo požadovat, aby SIMPLY THE SHOW s.r.o. osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazaa, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zastupující společností zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany SIMPLY THE SHOW s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Soubory cookie a Google Analytics

7.1 Kapela Melodikum (zastoupená společností SIMPLY THE SHOW s.r.o.) v rámci své činnosti využívá tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek kapely Melodikum.

7.2 Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak vést ke zhoršení uživatelského komfortu.

7.3 Kapela Melodikum v rámci své činnosti dále využívá dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.

7.4 Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti jednoznačné identifikace subjektu údajů.

 

8. Možnosti kontaktování zástupců kapely Melodikum:

8.1 V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na jednatele společnosti SIMPLY THE SHOW s.r.o. a současně manažera kapely, kterým je Aleš Dokulil: info@melodikum.cz.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1  Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

9.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.melodikum.cz. S těmito zásadami zpracování osobních údajů je subjekt údajů seznámen při uzavírání smlouvy či poskytnutí služby.

9.3 Zastupující společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad zpracování osobních údajů. Aktualizované znění je vždy uveřejněno na webových stránkách kapely www.melodikum.cz s uvedením data účinnosti takové změny.

9.4 Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2023.